• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Làm Sao Để Biết Về Đức Chúa Trời

Trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài tạo dựng nên chúng ta để chúng ta có được mối tương giao với Ngài, sự hòa thuận với con người, niềm vui trong gia đình và tể trị thế giới mà Ngài đã đặt để chúng ta. Nhưng con người đã chọn một lối đi khác.

Cũng trong Kinh thánh, chúng ta biết rằng, qua tổ tiên mình, chúng ta đã chọn lối sống cho bản thân hơn là sống để có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Lựa chọn ích kỷ này đã đưa đến cái chết, bất hòa giữa con người, đau khổ trong gia đình và không có sự chăm sóc đúng mực với thế giới mà Ngài đã đặt để chúng ta. Do đó, tương lai của chúng ta đã thay đổi từ chỗ có mối tương giao với Chúa sang chỗ xa cách Ngài vĩnh viễn sau cái chết, hoàn toàn vô vọng, không có niềm vui hay sự bình an.

Kinh thánh tiếp tục ký thuật lại rằng Đức Chúa Trời đã đưa ra một giải pháp cho lựa chọn ích kỷ của chúng ta. Ngài đã đến với chúng ta qua Con Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. Con Ngài đã sống một đời sống hòa thuận, vui thỏa và có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Dù là đấng vô tội, Ngài vẫn vui lòng chịu chết như một phạm nhân, chịu hết mọi gánh nặng ích kỷ của chúng ta qua sự chết trên cây thập tự.

Kết thúc tuyệt vời được ghi lại trong Kinh thánh đó là chính Chúa Giê-xu này đã sống lại từ cõi chết và thăng thiên về với Đức Chúa Trời. Ngài mãi mãi là đấng đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa giúp chúng ta ngày nay có thể vui hưởng mối tương giao với Đức Chúa Trời, sự hòa thuận với con người, và niềm vui trong gia đình cũng như tể trị đúng cách thế giới mà Ngài đã đặt để chúng ta. Chúng ta chỉ cần cầu xin Ngài bước vào và làm chủ tấm lòng cũng như đời sống của chúng ta.

Chỉ đơn giản cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương con và ban Con Ngài chết trên thập tự giá thay cho những sai trật mà con đã làm. Lúc này đây, con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời con. Xin giúp con trở thành người theo ý Chúa muốn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.”

yesbutton câu hỏi