Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn điền vào biểu mẫu của một trong những trang phản ứng của chúng ta.

Những gì chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng trong một trong những cách sau đây:

    * Để cá nhân hoá những kinh nghiệm của bạn
    * Để cung cấp một phản ứng cá nhân yêu cầu đệ trình của bạn
    * Phản ứng này có thể được thông qua email hoặc thông qua một hệ thống nhắn tin trực tuyến

Làm thế nào để loại bỏ những thông tin cá nhân của họ từ hệ thống của chúng tôi?

Bất cứ lúc nào chúng tôi gửi mail đến du khách của chúng tôi, chúng tôi bao gồm một liên kết unsbubscribe ở chân. Để loại bỏ chính mình từ tất cả các thư, nhấp vào liên kết và thực hiện theo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể gửi một email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với yêu cầu phải được loại bỏ và chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu.


Làm thế nào để chúng ta bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn gửi thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một máy chủ an toàn để lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và các cuộc đàm thoại với các thành viên trong nhóm của chúng tôi. Chỉ có thành viên trong nhóm có thẩm quyền có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

Chúng tôi tiết lộ bất cứ thông tin cho bên ngoài?

Chúng tôi không bán, thương mại, nếu không chuyển giao cho các nhóm bên ngoài những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy giúp chúng ta trong hoạt động trang web của chúng tôi, hoặc hệ thống tin nhắn được sử dụng bởi các thành viên trong nhóm của chúng tôi để trả lời trình biểu mẫu của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng phát hành là phù hợp để thực hiện theo quy định của pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc để bảo vệ chúng ta hoặc quyền sở hữu khác, hoặc sự an toàn. Tuy nhiên, khách truy cập thông tin không nhận dạng cá nhân của tôi được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo, hoặc sử dụng khác.

Bảo vệ trẻ em tuân thủ Đạo luật Bảo mật

Chúng tôi đang ở phù hợp với yêu cầu của COPPA (Đạo luật Bảo vệ Trẻ em Bảo mật, trong đó có sẵn tại http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất cứ ai dưới 13 tuổi . Trang web của chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ là tất cả những người có ít nhất 13 năm trở lên.

Chỉ Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập qua trang web của chúng tôi và không thông tin thu thập chưa có mặt trong diễn đàn.

 


 

What information do we collect?

We collect information from you when you fill out the form on one of our response pages.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

  • To personalize your experience
  • To provide a personal response to your submitted request
  • This response may be through email or through an online messaging system

How does one remove their personal information from our system?

Any time we send mass mail to our visitors, we include an unsbubscribe link in the footer. To remove yourself from all mailings, click that link and follow the prompts. You can also send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with the request to be removed and we will honor that request.


How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you submit your information to us. We utilize a secure server to store your personal information and the conversations with our team member. Only authorized team members have access to your personal information and will not disclose any information without your written consent.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our web site, or the messaging system used by our team member to reply to your form submission. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or to protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information my be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Children's Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Children's Online Privacy Protection Act, which is available at http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our web site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our web site and not to information collected offline.