Chết

Không sợ chết

Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng tôi dâng lời cầu nguyện với Chúa Giê-xu ngay bây giờ…

"Lạy Chúa Giê-xu, con hiểu rằng hành động và những sự lựa chọn của con đã khiến con xa cách thiên đàng. Xin Ngai tha thứ cho con về những gì con đã làm. Xin dạy con biết sống ngay thẳng và chính trực. Con dâng tấm lòng con cho Chúa và xin Ngài làm chủ cuộc đời con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài."

Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm. Bấm nút "YES" chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giê-xu. Khi bạn sẵn sàng hãy đến với Ngài, Chúa Giê-xu sẽ luôn có mặt và đợi chờ bạn.

Chúa Giê-xu yêu bạn!

yesbutton câu hỏi